วิชาวิทยาศาสตร์

posted on 11 Sep 2008 19:33 by fangsasa

 

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ตอนที่ 1 ระบบต่างๆในร่างการ

   การย่ยอาหาร

   การหมุนเวียนของเลือด

   การหายใจ

   การกำจัดของเสีย

   ระบบนำเหลือง

   ระบบประสาท

   ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ

   การสืบพันธ์

ตอนที่ 2 การเจริญเติบโตและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

   การเจริญเติบโตของหญิงและชาย

   การสร้างคุณภาพชีวิต

   การออกกำลังกาย

ตอนที่ 3 อาหารและสารอาหาร

   สารอาหาร

   การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน

   โทษของการขาดสารอาหาร

   พลังงานจากอาหาร

   สิ่งที่เป็นพิษในอาหาร

ตอนที่ 4 สารในสิ่งเสพติดและผลต่อร่างกาย

   ยา

   สิ่งเสพติด

   ผลและโทษของสิ่งเสพติด

   การป้องกันสิ่งเสพติด

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์

ตอนที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์

   การจำแนกสัตว์

   โครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายสัตว์

   การเจริญเติบโตของสัตว์

ตอนที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธ์และปรับปรุงพันธ์สัตว์

   เทคโนโลยีชีวภาพ

   การขยายพันธ์สัตว์

   การผสมเทียมสัตว์

ตอนที่ 3 พฤติกรรม

   พฤติกรรมในสัตว์

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร

ตอนที่ 1 แบบจำลองอนุภาคของสาร

   สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ตอนที่ 2 การเปลียนสถานะของสาร

   พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร

   พลังงานกับการละลายของสาร

ตอนที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   ปฏิกิริยาเคมี

   ปัจจัยทีส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมี

   สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

   อันตรายที่เกิดจากการใช้สาร

   ผลกระทบของการใช้สาร

 

               ตัวอย่างเช่น

            การจำแนกสาร

                    สิงมีชีวิตที่อาศันอยู่บนโลกนี้มีทั่งทีเป็นพืชและสัตว์คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคือ  การทำงานของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกายและการเจริญเติบโตและการสืบพันธ์  สัตว์ก็เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กจำพวกโพรโทซัวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเชลล์เดียว  เช่น อะมีบา  ยูกลีนา  พารามาเซีย ฯลฯ  หรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆมากมาย  เช่น ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  คน ฯลฯ  ย่อมจะต้องมีระบบโครงสร้างของร่างกาย  การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์เช่นเดียวกัน

             นักชีววิทยาได้แบ่งสัตว์ออกเป็น 2 พวก

          1. สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง  ( Invertebrates ) เป็นสัตว์หลายเซลล์ตั่งแต่ขนาดเล็กโครงสร้างไม่ซับซ้อน เช่น  "ฮดรา  ฟองนำ  จนถึงพวกที่ร่างกายมีเนื้อเยื่อสลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีพวกที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต เบียดเบียน เกาะกิน ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น  เช่น  พยาธิ  หมัด  เหา  เห็บ  ฯลฯ  และทีดำรงชีวิตแบบอิสระ  เช่น  กุ้ง  ปู  หอย  หมึก  กะพรุน  ฯลฯ  รวมทั่งแมลงต่างๆ

           2.สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  ( vertebretes ) เป็นสัตว์ชั่นสูงที่มีแกนภายในเป็นกระดูกสันหลังสำหรับคำจุนร่างกาย  มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด  เช่น  ปลา  กบ  งู  นก  เป็ด  ไก่  ฯลฯ  บางชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น  มนุษย์  ลิง  ม้า  หนู  แมว  กระต่าย ฯลฯ

                    

 

 

edit @ 13 Sep 2008 11:53:37 by fangsasa

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (61.90.82.122) on 2010-02-08 17:28

#2 By (61.90.82.122) on 2010-02-08 17:28

พะรีตุคพตสมำคembarrassed question

#1 By จิตติยา จันทร์สุพัท (119.42.76.112) on 2009-11-03 19:53