วิชาคณิตศาสตร์

posted on 11 Sep 2008 20:16 by fangsasa

   สารบัญ และ ความหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

  จำนวนตรรกยะ

        จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ 0 เราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซำและสามารถเขียนทศนิยมซำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้

   จำนวนอตรรกยะ

         จำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ในรูปเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ 0

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประยุคต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

   สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้สมการ

          สมการเชิงเส้นตัวแปรเดิม คือ สมการที่มีรูปทั่วไป ax + b = 0 เมื่อ x เป็นตัวแปร โดยที่ a,b เป็นค่าคงตัวและ a ไท่เท่ากับ 0

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฏีของปีทาโกรัส

   ทฤษฏีของปีทาโกรัส

         ทฤษฏีของปีทาโกรัส คือ ถ้า ABC เป็นรุปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉาก  ย่มเท่ากับผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากถ้าให้ c แทนความยามด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากจะได้ c กำลัง2 เท่ากับ a กำลัง2 + b กำลัง2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน

   เส้นขนาน

          เส้นขนาน คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน และเมื่อต่อเส้นตรงให้ยาวออกไปเส้นตรงทั่งสองจะไม่ตัดกัน

Comment

Comment:

Tweet