วิชาเศษฐศาสตร์

posted on 13 Sep 2008 12:02 by fangsasa

        

                        อุปสงค์และอุปทาน

                อุปสงค์  ( Demand ) ไม่ได้หมายถึงความต้องการเท่านั่น  เมื่อกล่าวถึงอุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง  จะหมายถึงความต้องการซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ ในขณะใดขณะหนึ่ง โดยผู้บริโภคเต้มใจที่จะซื้อสินค้าและมีความสามารถซื้อได้ ณ ระดับราคาต่างๆ กัน

          ปัจจัยที่มีผลกระทบของอุปสงค์

                   1. ราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ

                   2. ระดับรายได้ของผู้บริโภค

                   3. รสนิยมของผู้บริโภค

                   4. ราคาสินค้าอื่นๆ

                 อุปทาน  ( Supply )  ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ กันในขระใดขณะหนึ่ง  เมื่อเกิดให้ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผนในการกำหนดปริมาณเสนอขายคงที่  เช่น  ต้นทุน  วัตถุดิบ  ค่าจ้าง  เป็นต้น

           ปัจจัยที่มีผลกระทบของอุปทาน

                   1. ราคาของสินค้าแลบริการชนิดนั้นๆ

                   2. ราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ

                   3. ราคาของปัจจัยการผลิต

                   4. เทคโนโลยี

                   5.ฤดูกาล

                   6. การคาดการณืในอนาคต

                   

                         อุปสงค์และอุปทานของตลาด

             อุสงค์ของตลาด  คือ  ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภคทุกราย  ซึ่งเกิดจากการรวมปริมาณความต้องการเสนอขายของผู้บริโภคทั้งหมด ณ ระดับราคาต่างๆ

             อุปทานของตลาด  คือ  ปริมาณความต้องการทั้งหมดของผู้เสนอขายสินค้าบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ

                          ดังนั้นราคาจึงเป็นสิ่งที่กำหนดปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการ

edit @ 13 Sep 2008 20:03:07 by fangsasa

Comment

Comment:

Tweet